Acte normative cu aplicabilitate internă

 

Acte normative cu aplicabilitate națională

 

Acte Europene

 

I. Aprobate de Parlament
Coduri
 1. Codul Educatiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014
 2. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259 din 15.07.2004 

 3. Codul Muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003

 4. Codul civil al RM nr. 1107 din 06.06.2002 

 5. Codul fiscal al RM nr. 1163 din 24.04.1997 republicat 

Legi
 1. Constituţia Republicii Moldova, din 29.07.1994, Publicat: 18.08.1994 în Monitorul Oficial nr. 1, art. nr. 1, Data intrării în vigoare: 27.08.1994

 2. Legea nr. 215 din 29.07.2016 cu privire la tineret. Publicat: 23.09.2016 în Monitorul Oficial nr. 315-328  art nr : 688  Data intrării în vigoare: 23.09.2016   

 3. Legea nr. 133 din  17.06.2016, privind declararea averii și a intereselor personale. Publicat: 30.07.2016 în Monitorul Oficial nr. 245-246 art nr : 513. Data intrării în vigoare : 01.08.2016  

 4. Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Publicat: 27.07.2012 în Monitorul Oficial nr. 155-159  art nr : 508

 5. Legea nr. 133  din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Publicat: 14.10.2011 în Monitorul Oficial nr. 170-17  art nr: 492 Data intrării în vigoare : 14.04.2012  

 6. Legea nr. 186 din  10.07.2008 cu privire la securitate şi sănătatea în muncă. Publicat : 05.08.2008 în Monitorul Oficial nr. 143-144 art nr : 587 Data intrării în vigoare: 01.01.2009  

 7. Legea nr. 90  din  25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupţiei. Publicat : 13.06.2008 în Monitorul Oficial nr. 103-105 art nr : 391 

 8. Legea nr. 113 din 27.04.2007  cu privire la  contabilitate. Publicat : 07.02.2014 în Monitorul Oficial nr. 27-34 art nr : 61 Data intrării în vigoare: 01.01.2008  

 9. Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Publicat : 03.03.2006 în Monitorul Oficial nr. 35-38 art nr : 148  

 10. Legea Nr. 142 din 07.07.2005, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I. Publicat: 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103 art. Nr. 476, Data intrării în vigoare: 07.07.2005 

 11. Legea  nr. 289  din  22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Publicat :10.09.2004 în Monitorul Oficial nr. 168-170 art nr : 773 

 12. Legea nr. 847 din 14.02.2002 cu privire la salarizare. Publicat :11.04.2002 în Monitorul Oficial nr. 50-52 art nr : 336  

 13. Legea nr. 275 din 10.11.1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova. Publicat : 29.12.1994 în Monitorul Oficial nr. 20 art nr : 234, Data intrării în vigoare: 03.12.1999  

 14. Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare. Publicat : 24.01.2003 în Monitorul Oficial nr. 6-8 art nr : 23 

II. Aprobate de Guvernul RM

 1. HG nr. 482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior

 2. HG nr. 464 din 28.07.2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master. 

 3. HG nr. 1007 din 10.12.2014  privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III 

 4. HG nr. 944 din  14.11.2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare  a educației pentru anii 2014-2020 „ Educaţia - 2020” 

 5. HG nr. 920 din 7.11. 2014 cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020  

 6. HG nr. 56 din 27.01.2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior. 

 7. HG nr. 195 din 13.03.2013 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară.

 8. HG nr. 983 din 22 decembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară. 

 9. HG nr. 454 din 25.06.2012 cu privire la unele măsuri pentru implementarea în Republica Moldova a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010. 

 10. HG nr. 854 din 21.09.2010  privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior. 

 11. HG nr 801 din 20.07.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare. 

 12. HG nr. 435 din 23.04.2007 privind aprobarea Regulamentului  cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile

 13. HG nr. 74 din 25.01.2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat

 14. HG nr. 47 din 12.01.2007 cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat

 15. HG nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar

 16. HG nr. 1009 din 1.09.2006 privind aprobarea Regulamentului - cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar. 

 17. HG nr. 1254 din 15.11.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii  pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata  redusă a timpului de muncă. 

 18.  HG nr. 1224 din 9.11.2004 (Anexa nr. 2) privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea formării profesionale continue. 

 19. HG nr. 1224 din 9.09.2004 (Anexa nr.3) privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Consiliului Naţional de Formare Profesională Continuă. 

 20. HG nr. 472 din 06.05.2004 privind aprobarea Regulamentului cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate. 

 21. HG nr. 746 din 21.06.2003 privind aprobarea Regulamentului cu privire la instruirea străinilor în instituţiile de învățământ din Republica Moldova. 

 22. HG nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat

 23. HG nr. 125 din 15 februarie 2001 privind aprobarea Regulamentului cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract. 

III. Aprobate de Ministerul Educației

Convenții

 1. Convenţie colectivă nr. 444  din  25.03.2016 (nivel de ramură) pe anii 2016-2020, Publicat: 25.03.2016 în Monitorul Oficial nr. 69-77 art nr: 444 

Ordine

 1. Ordin ME nr.  474 din 24.05.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului  - cadru privind organizarea și desfășurarea învățămîntului superior la distanță 

 2. Ordinul ME nr. 304 din 22.04.2016, privind  aprobarea Regulamentului - cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în învăţămîntul superior.

 3. Ordinul ME nr. 221 din 23.03.2016 cu referire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2016-2017

 4. Ordinul M E nr. 1047 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă.

 5. Ordinul ME nr. 1046 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza sistemului naţional de credite de studiu. 

 6. Ordinul ME nr. 1045 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Planului - cadru pentru studii superioare (ciclul I- licență, ciclul II - master, studii integrate, ciclul III– doctorat) 

 7.  Ordinul ME nr. 307 din 05.05.2015 cu referire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2015-2016

 8. Ordin ME nr. 861 din  07.09.2015 cu privire la aprobarea Codului de etică al cadrului didactic. 

 9. Ordinul ME  nr. 10 din 14.01.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova

 10. Ordinul ME nr. 09 din 14.01. 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova 

 11. Ordinul ME nr. 970 din 10.09.2014, cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră. 

 12.  Ordinul ME nr. 969 din 10.09.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea structurilor de autoguvernanţă studenţească  

 13. Ordinul ME nr. 203 din 19.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior. 

 14. Ordinul ME nr. 1035 din 31.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea si distribuirea fondului de rezervă al ministerului educaţiei pentru instituţiile de învăţămînt superior de stat din cadrul ministerului care activează, în condiţii de autonomie financiară. 

 15. Ordinul ME nr. 748 din  12.07.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova. 

 16. Ordinul ME  nr. 671 din 06.08.2010 (Anexa nr.1) cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior. 

 17. Ordinul ME  nr. 671 din 06.08.2010 (Anexa nr.2) cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior. 

 18. Ordinul ME nr. 881 din 18.12.2009 cu privire la aprobarea Recomandări – cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor. 

 19. Ordinul ME nr. 140 din 25.02.06 cu privire la aprobarea Ghidului de implementare a sistemului naţional de credite de studiu. 

 20. Ordinul ME  nr. 41 din: 30.01.2004 privind aprobarea Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de est ale Republicii Moldova şi or. Bender.

Dispoziții

 1. Dispoziție nr 451 din 29.08.2013 cu privire la instruirea concomitentă în două specialități înrudite 

Alte acte normative

 1. Cadrul de referinta a curriucumului universitar

 2. Cadrul Național al Calificărilor, domeniile: 36 și 812

 3. Cadrul Național al Calificărilor, domeniile: 52, 54, 55, 58 și 84

 4. Cadrul Național al Calificărilor, domeniile: 61, 64 și 528
 5. Cadrul Național al Calificărilor, domeniile: 22, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 44, 55 și 85

 6. Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Aprobat prin Hotărîrea Colegiului M.E.T.S. nr. 3.1 din 23.02.2006 şi pus în aplicare prin ordinul nr. 140 din 25.02.06

IV. Acte normative ale Instituțiilor Specializate (CNAA, ANACIP)

 1. Regulamentul privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (Modificat şi completat prin hotărîrea AC -5/3.2 a Comisiei de Acreditare a CNAA din 17.11.2015)

 2. Ghid privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor (Aprobat prin Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNAA, Nr.AT03/1-1 din 23 aprilie 2009)

 3. Regulament privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil (Aprobat prin hotărârea Comisiei de atesatre a cadrelor ştiinţifice şi ştiintifico-didactice a CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr. 7))

 4. Regulamentul cu privire la evaluarea si clasificarea revistelor ştiinţifice (Hotărârea comună a Consiliului Suprem pentru Ştiintã şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Consiliului Naţional pentru Acreditare si Atestare nr.212 din 6 noiembrie 2008)

 5. Ghid ANACIP de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior

 6. Ghid ANACIP de evaluare externă a programelor de studii de licență, învățământ superior

 7. Ghid ANACIP de evaluare externă a programelor de studii de master, învățământ superior

 8. Ghid ANACIP de evaluare externă a programelor de studii de doctorat, învățământ superior

V. Pe domenii de interes

Combaterea corupţiei

 1. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr. 90 din 25.04.2008, Publicată: 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr.103-105 art. 391

 2. Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei, aprobată prin HG nr. 421-XV din 16.12.2004, Publicată: 21.01.2005 în Monitorul Oficial Nr.13-16 art. 58

Documentaţia Bologna

 1. Către o arie europeană de învăţământ superior, Praga

 2. Declaraţia de la Bologna din 19 iunie 1999

 3. Declaraţie – armonizarea structurii sistemului european de învăţământ superior, Sorbona

 4. Formarea spaţiului european de învăţământ superior, Berlin

 5. Spaţiul european al învăţământului superior – Realizarea obiectivelor, Bergen

 6. Standarde şi linii directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior

 7. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA

 8. The Bologna Declaration of 19 June 1999

Formarea continuă

 1. Regulament cu privire la Activitatea Consiliului Naţional de Formare Profesională Continuă,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1224 din 09 noiembrie 2004

 2. Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui program de acţiuni în domeniul învăţării pe parcursul vieţii

 3. Document de lucru al Comisiei Europene. Un posibil cadru European al calificărilor în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. SEC (2005) 957

 4.  Introducerea şi dezvoltarea unui Sistem de Credite pentru învăţământul profesional şi practic ECVET reflector RO

 5. Extras din Codul Muncii al Republicii Moldova

 6. Obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale

 7. HG nr. 1224 din 09.11.2004 cu privire la organizarea formării profesionale continue

 8. Regulament de atestare a cadrelor de conducere din învăţământul preuniversitar

 9. Norme metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor Programelor de formare profesională continuă

Învăţământul în Republica Moldova

 1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art Nr: 634, Data intrării în vigoare: 23.11.2014

 2. Strategia învăţământului superior din RM în contextul Procesului Bologna

Ştiinţă şi inovare

 1. Acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

 2. Regulamentul cu privire la evaluarea si clasificarea revistelor ştiinţifice (Hotărârea comună a Consiliului Suprem pentru Ştiintã şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Consiliului Naţional pentru Acreditare si Atestare nr.212 din 6 noiembrie 2008)

 3. Regulamentul privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (Modificat şi completat prin hotărîrea AC -5/3.2 a Comisiei de Acreditare a CNAA din 17.11.2015)

 4. Codul nr. 259 din 15,07,2004  cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Publicat: 30.07.2004 în MO Nr.125-129 art Nr:663

 5. Regulament privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil (Aprobat prin hotărârea Comisiei de atesatre a cadrelor ştiinţifice şi ştiintifico-didactice a CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr. 7))

 6. Legea privind politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic nr. 289 din 10.07.2003