Consiliul științific

Programa Conferinței Științifice a doctoranzilor din 7 decembrie 2017


Președinte

Pavel TOPALĂ, doctor habilitat, profesor universitar

Membri

Gheorghe POPA, doctor habilitat, profesor universitar

Veaceslav PÎNZARI, doctor, conferențiar universitar

Valentina PRIȚCAN, doctor, conferențiar universitar

Carolina TCACI, doctor, conferențiar universitar

Margarita TETELEA, doctor, conferențiar universitar

Corina IAVORSCHI, doctorandă


Principalele atribuţii ale Consiliului ştiinţific sînt:

a) elaborarea strategiei de cercetare a instituţiei de învăţămînt superior, ori a consorţiului sau parteneriatului;
b) elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii de doctorat pe care îl supune aprobării Senatului instituţiei de învăţămînt superior sau organului echivalent al consorţiilor sau parteneriatelor;
c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul instituţiei ori parteneriatului;
d) selectarea conducătorilor de doctorat pentru activitate într-o nouă şcoală doctorală;
e) coordonarea parteneriatului potrivit contractului de parteneriat, dacă este cazul;
f) alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii de doctorat.

Sursa: Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
(Aprobat prin HG Nr. 1007 din  10.12.2014. Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396)