04.12.2017 17:08 Categorie: Avize, Evenimente, Facultatea de științe ale educației, psihologie și arte


 


UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

Proiectul de cercetare

Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM,

Cabinetul Metodic Republican

Secţia Cultură a Primăriei mun. Bălţi

 Şcoala de Muzică “George Enescu” din Bălți

Managementul proiectării curriculare în învățământul artistic național 

                                      Masă rotundă                                     

Program

9 decembrie 2017 

Obiectivele mesei rotunde:

  • identificarea  tendinţelor actuale ale Curriculumului general și disciplinar în şcolile din învăţământul artistic în contextul reformei Curriculare;
  • actualizarea viziunii asupra procesului de predare-învăţare-evaluare în şcolile de muzică/arte pentru copii;
  • stabilirea impactului reformelor educaționale actuale asupra procesului educațional în învăţământul artistic;
  • analiza şi încadrarea competenţelor specifice ale educaţiei artistice în  lecţia de artă;
  • prezentarea şi discutarea Curriculumului general al învățământului artistic și Curriculumurilor la disciplinele: Pian, Vioară, Acordeon, Solfegiu, Literatura muzicală.

9.00 – 10.00   ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR

Holul Școlii de Muzică „George Enescu” din Bălți

10.0   - 10.30   DESCHIDEREA EVENIMENTULUI, MESAJE DE SALUT din partea:

 Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM

 Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 Secţiei Cultură a Primăriei mun. Bălţi

 Școlii de Muzică „George Enescu” din Bălți

Sala de concerte a ȘMGE

10.30 -12.00  COMUNICĂRI  ÎN PLEN

Moderator:  Valeriu Tetelea, dr., conf. univ. 

  1. Margarita Tetelea, Maestru în Arte, dr., conf. univ., grad did. superior – Tendinţele moderne ale reforme curriculare şi impactul lor în desfăşurarea îmvăţământului artistic.

  2. Tatiana Bularga, dr., conf. univ. – Reforma curriculară şi conceptul actual de predare a muzcii în îmvăţământul artistic național.

  3. Irina Bogataia, directorul Şcolii de Muzică „A. Stîrcea” (Chişinău), grad did. superior – Competenţele specifice ale educaţiei artistice şi integrarea lor în Curriculumul disciplinar.

  4. Stela Smirnov, magistru în muzică, grad did. întâî – Identificarea tendinţelor contemporane ale Curriculumului disciplinar  în viziunea Şcolii de Muzică „G.Enescu”.

12.00-12.30  PAUZĂ DE CAFEA 

12.30-14.30 LUCRĂRI ÎN ATELIERE

Atelierul I Implementarea prevederilor curriculumului general în învățământul artistic național Moderator Bânzari-Antohi Alexandrina, şef secţie Pian, grad. did. întâi

Atelieru II Curriculumul la disciplinele interpretative: Pian, Vioară, Acordeon

Moderatori Bucatari Livia, şef secţie Instrumente cu coarde, grad. did. întâi; Bonga Dmitrii, şef secţie Instrumente populare, grad. did. întâi

Atelieru II Curriculumul la discilinele teoretice

Moderatori Tetelea Valeriu, dr. în pedagogie, grad did. superior; Bandalac Tamara, şef secţie Disciplini muzical-teoretice, grad did. întâi

14.30-15.00 PROGRAM ARTISTIC SUSŢINUT DE ELEVII ŞCOLII DE MUZICĂ „George ENESCU” sala de concerte a ȘMGE

15.00-16.00 TOTALIZAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL MESEI ROTUNDE