Activitatea științifică

 

1. LABORATORUL ȘTIINȚIFIC Psihopedagogia și Filosofia artei

 • aprobat la ședința Senatului Universității de Stat „Alecu Russo” din 19.01.2011,(proces verbal nr.7), coord. GAGIM ION, prof.univ., dr.hab.

 • sediu: USARB, corp VIII, aula 825.

 

2. PROIECTUL ȘTIINȚIFIC 15.817.06. 23A – Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității, director Marina Morari, dr., conf. univ., direcţia strategică 18.06 „Patrimoniul național și dezvoltarea societății”, Conform Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 276 din 17.12.2015 „Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de proiecte de cercetări științifice fundamentale și cercetării științifice aplicative  pentru anii 2015-2018.

3. PROIECTUL ŞTIINŢIFIC 15.817.06.24A Managementul implementării praxiologice formativ-inovaţionale în sistemul învăţământului artistic naţional, director Tatiana Bularga, dr., conf. univ., Conform Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 276 din 17.12.2015 „Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de proiecte de cercetări științifice fundamentale și cercetării științifice aplicative  pentru anii 2015-2018.

4. SEMINARUL ŞTIINȚIFIC DE PROFIL  la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (discipline artistice) din cadrul Universităţii de Stat Alecu Russo” din Bălţi.

Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. AT–2/1-1 din 05 aprilie 2012 privind validarea deciziilor senatelor universitare/consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare despre aprobarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil pentru un termen de 4 ani.

Componența nominală a Seminarului Ştiințific de Profil:

 • Președinte:  Ion Gagim,  dr.habilitat în pedagogie, profesor universitar;

 • Vicepreședinte:  Margarita Ţetelea,  dr. în pedagogie, conferențiar universitar;

 • Secretar științific:  Tatiana Bularga,  dr. în pedagogie, conferențiar universitar;Silistraru Nicolae,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

 • Pâslaru Vlad,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

 • Morari Marina,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

 • Simac Ana,  doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar

 • Zorilo Larisa,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

 • Cabac Valeriu,  doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar

 • Ciobanu Lora,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

 • Popov Anton,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

 • Paşca Eugenia,  doctor în studiul artelor, profesor universitar

 • Graneţkaia Lilia,   doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

5. CONSILIUL ŞTIINȚIFIC SPECIALIZAT D.35.13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (discipline artistice).

Ordinul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare cu privire la instituirea Consiliului ştiinţific specializat D 35.13.00.02-19.14.07 din cadrul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi. aici

 • Președinte: Ion Gagim, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

 • Secretar științific: Marina Morari, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

 • Componența Consiliului specializat se formează ad-hoc la propunerea Seminarului științifiuc de profil, fiind examinată și aprobată de Consiliul Național de Atestare și Acreditare a Republicii Moldova

 6. REVISTA DE CULTURĂ, ŞTIINŢĂ  ŞI  PRACTICĂ  EDUCAŢIONALĂ

 

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ

Fondator:  Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi.

Co-fondotator: Academia de Muzică,Teatru şi Arte Plastice din Chişinău.

Redactor –şef:  Ion GAGIM, dr.hab.,prof.univ., membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova.

 

COLEGIUL DE REDACŢIE

Carmen COZMA ,dr.în filosofie,prof.univ

(Universitatea Alexandru Ioan Cuza,Iaşi)

Vladimir Axionov, dr.hab.în studiul artelor,

prof.univ.(Academia de muzică,Teatru şi Arte Pastice,Chişinau)

Vlad PÎSLARU, dr,hab,în pedagogie,

prof.univ.(Universitatea Pedagogicăde Stat,Moscova)

Genadie CIOBANU, compozitor(Preşedintele

Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor,Chişinau)

Irina AVRAMKOVA , dr.în studiul artelor,prof,univ.

(Universitatea Pedagogica de Stat Herzen,Sankt+Peterburg)

Victoria MELNIC, dr. în studiul artelor,prof.conf.univ.

(Academia de Muzică,Teatre şi arte Plastice,Chişinau)

Viorel MUNTENU, dr.în muzicologie,prof.univ.

(Universitatea de Arte George Enescu,Iaşi)

Alexandr KIUEV, dr.hab.în filosofie,prof-univ

(Universitatea Pedagogică de Stat Herzen,Sankt-Peterzburg)

Elfrida COROLIOV, dr.în studiul artelor

(Academia de Ştiinţă a Moldovei)

Valeriu CABAC, dr.in ştiinţe-matematice,conf.univ.,

(Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi)

Maia MOREL, dr.în ştiinţe ale educaţiei,dr.în artele plastic,conf.univ.,cercetător asociat(Istitutul Naţional de la Recherche Scientifique,Montreal.Quebec,Canada)

Iulian FILIP, poet (Chişinău)

Svetlana TÎRŢĂU, dr.în studiul artelor,conf.univ.

(Academia de Muzică,Teatru şi Arte Plastice,Chişinău)

Ion NEGURĂ, dr.în psihologie,conf.univ

(Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă,Chişinău)