Consiliul facultății

Regulament

1. Organul suprem de conducere al Facultăţii  este Consiliul Facultăţii,  care este ales pentru un termen de cinci ani în conformitate cu reglementările în vigoare.

2. Consiliul Facultăţii include  cadre didactico-ştiinţifice, studenţi şi doctoranzi.  În Consiliu sunt reprezentate toate subdiviziunile Facultăţii în baza respectării principiului egalităţii în drepturi. Consiliul Facultăţii  întruneşte următoarea componenţă: decanul, prodecanii, şefii catedrelor, preşedinţii comitetelor sindicale ale corpului didactic şi studenţesc ale Facultăţii, de asemenea, un număr egal de membri din subdiviziuni, precum şi studenţi şi doctoranzi  în proporţie de 15% din efectivul total al consiliului.

3. Preşedintele Consiliului Facultăţii este decanul, iar  vicepreşedinte  –  un  prodecan.  Dacă în cadrul Facultăţii nu este prevăzut postul de prodecan, vicepreşedinte este ales prin vot deschis unul dintre membrii acestuia. Activităţile de secretariat, precum şi cele organizatorice privind şedinţele Consiliului Facultăţii se atribuie secretarului Consiliului, ales prin vot deschis dintre membrii acestuia.

4. Consiliul Facultăţii se întruneşte  în sesiuni ordinare  nu mai rar  decît o dată în două luni, conform planului de  activitate,  stabilit  la  începutul fiecărui an de studii,  şi în  sesiuni extraordinare, la convocarea decanului,  a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului.

5. Consiliul Facultăţii are următoarele atribuţii:

a.  determină strategia dezvoltării Facultăţii;

b.  propune pentru aprobare Senatului instituţiei structura Facultăţii;

c.  propune,  în conformitate  cu legislaţia în vigoare,  candidaturi pentru ocuparea  postului de rector al instituţiei de învăţămînt şi de decan al facultăţii;

d.  examinează şi prezintă Senatului pentru aprobare  planurile  de învăţămînt pe programe/specialităţi  (pentru studiile superioare de licenţă),  pe programe/specilizări (pentru studiile superioare de masterat),  curriculumurile (programele analitice) pentru unităţi de curs;

e.  analizează rezultatele  pregătirii  studenţilor (rezultatele sesiunilor  şi  stagiilor de practică etc.), examinează problemele cu privire la mişcarea contingentului de studenţi (promovarea, restabilirea,  transferul  de la o formă de studii la alta, studierea  în paralel la a doua specialitate etc.);

f.  propune  pentru aprobare Senatului  instituţiei  specializările  şi  programele  pentru   studiile superioare de masterat, ciclul II;

g.  aprobă planurile individuale şi planurile pentru studiile postuniversitare de rezidenţiat;

h.  aprobă planurile de cercetări ştiinţifice  şi de perfecţionare a  cadrelor  didactico- ştiinţifice, planurile individuale ale doctoranzilor, precum  şi  documentele  privind atestarea lor, avizează conducătorii de doctorat;

i.  evaluează rezultatele  examenului  de licenţă, ale  susţinerii  tezelor de master  şi  le propune Senatului pentru aprobare;

j.  înaintează conducerii instituţiei  de învăţămînt propuneri  privind prelungirea activităţii cadrelor didactice care au vîrsta de pensionare, în baza prevederilor stipulate în contractul de muncă;

k.  anual, aprobă  şi propune pentru confirmare  Senatului raportul decanului  cu privire la activitatea didactico-ştiinţifică şi educativă a facultăţii;

l.  realizează alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

6.  În perioadele dintre şedinţele Consiliului  Facultăţii  conducerea operativă este efectuată de Biroul Consiliului  Facultăţii constituit din:  decan, prodecani şi secretarul Consiliului. Biroul Consiliului Facultăţii are următoarele atribuţii:

a.  implementează hotărîrile Consiliului Facultăţii  şi ia hotărîri privind problemele curente, în perioada dintre şedinţele Consiliului Facultăţii;

b.  coordonează desfăşurarea şedinţelor Consiliului;

c.  asigură conducerea curentă a Facultăţii;

d.  soluţionează probleme de ordin social.