Serviciile educaţionale ale USARB pentru alte categorii de beneficiari decât studenţi sunt oferite, în mare, prin intermediul Centrului de formare profesională continuă (în continuare, CFPC). CFPC este o subdiviziune a USARB, creată în baza deciziei Senatului USARB din 21.03.2007 (procesul-verbal nr. 9). CFPC asigură formarea profesională continuă a adulților prin Programe de educaţie generală a adulţilor cu durata de până la 80

de ore academice, cu excepţia programelor de dezvoltare a competenţelor funcţionale (limbi moderne, calculator) şi Programe de formare profesională a adulţilor, care includ o totalitate de activităţi de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu, aprobate pe o durată de cinci ani.

Activitatea CFPC se fundamentează pe principiile educaţiei generale a adulţilor și pe principiile formării profesionale continue a adulţilor.

Activitatea de formare profesională continuă a adulţilor este realizată prin programe de recalificare, perfecţionare sau specializare în concordanță cu următoarelor obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;

c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţiile înrudite;

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;

e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

f) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii;

g) dezvoltarea în USARB a activității de cercetare privind educația adultului, care să sprijine îmbunătățirea calității programelor oferite.

USARB asigură CFPC condițiile necesare pentru activitate, oferind spații de studiu, cazare în cămine, servicii bibliotecare, acces la Internet și alte tehnologii informaționale moderne.

Programele de formare continuă organizate de CFPC al USARB se desfășoară în
următoarele domenii: științe ale educației, arte, științe umanistice, ştiinţe politice, științe sociale, asistență socială, ştiinţe ale comunicării şi informării, științe economice, drept, științe ale naturii, științe exacte, inginerie și activități inginerești, științe agricole ș.a.

Formarea profesională continuă se realizează prin:
1) cursuri tematice de perfecționare/specializare până la 150 de ore (până la 5
credite);
2) cursuri de perfecționare/specializare-policalificare de scurtă durată până la 1200 de ore (până la 40 credite );

3) cursuri şi programe de calificare suplimentară în baza studiilor:
a) învăţământ profesional tehnic secundar (nivelul 3 ISCED) până la 900 de ore
(până la 30 de credite);

b) învăţământ profesional tehnic postsecundar şi nonterţiar (nivelul 4-5 ISCED)
până la 1800 de ore (până la 60 de credite);

c) învăţământ superior (licenţă, nivelul 6 ISCED) până la 2400 de ore (până la
80 de credite).

4) cursuri şi programe de recalificare profesională pentru obţinerea unei noi calificări în baza studiilor:

a) învăţământ profesional tehnic secundar (nivelul 3 ISCED) până la 900 de ore
(până la 30 de credite);

b) învăţământul profesional tehnic postsecundar şi nonterţiar (nivelu 4-5) cu o
durată mai mare de 1800 de ore (minimum 60 de credite);

c) învăţământul superior (licenţă, nivelul 6 ISCED) cu o durată mai mare de
2700 de ore (minimum 90 credite pentru același domeniu)